Wettelijke vermeldingen – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Intellectuele eigendom

Alle merken, auteursrechten, octrooien, intellectuele-eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op deze website, behoren toe aan Koninklijke BAM Groep nv. De website bamgalere.be is enerzijds een auteursrechtelijk beschermde creatie, en anderzijds een databank waarvoor de auteursrechten en de rechten van de producent toebehoren aan Galère nv. Bijgevolg is het ten strengste verboden deze website of eender welk deel ervan te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te wijzigen, aan het publiek mee te delen, te huren of op een andere manier te exploiteren of te veranderen, in eender welke vorm en op eender welke wijze (elektronisch, mechanisch of op een andere manier) zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Galère nv. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De benamingen, logo’s en andere tekens die op deze website gebruikt worden, waaronder het logo en de naam van Galère nv, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Elk gebruik van deze merken, namen of tekens of tekens die erop lijken, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Galère nv.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud

Galère nv geeft geen garanties over de veiligheid van de website, de aanwezigheid van eventuele virussen of pogingen tot oplichting via het web. De bezoeker moet zich ervan bewust zijn dat het gebruik van het internet bepaalde risico’s met zich meebrengt. Galère nv besteedt de grootst mogelijke zorg aan de creatie en updates van deze website. Het valt echter niet uit te sluiten dat de website informatie bevat die niet meer overeenstemt met de werkelijkheid. Wij vragen om uw begrip hiervoor. De bezoeker moet zich ervan bewust zijn dat informatie gewijzigd kan worden zonder voorafgaande kennisgeving. Galère nv verwerpt alle aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de website. Indien de website links bevat naar andere websites, kan Galère nv in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites.

Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Galère nv hecht er veel belang aan dat uw privacy gerespecteerd wordt wanneer u onze website bezoekt, en beseft ook dat u dit belangrijk vindt. Bijgevolg stellen wij alles in het werk om uw privacy te respecteren wanneer u onze website gebruikt. Galère nv verzamelt enkel de persoonsgegevens (zoals uw voornaam, achternaam, adres en e-mailadres) die u ons persoonlijk bezorgt. Ze worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde diensten te verlenen of informatie te bezorgen.

Personen die toegang hebben tot de verzamelde persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons bezorgt aan de hand van onze formulieren worden bewaard in de gegevensverzameling van Galère nv. Galère nv verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en geeft ze ook niet door. Galère nv behoudt zich het recht voor uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken indien de wet dit vereist, indien dit nodig is om de integriteit van de website te waarborgen, om toegang te krijgen tot uw aanvraag, om medewerking te verlenen voor een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

Links naar andere websites

Alle links naar andere websites worden u enkel ter informatie aangeboden. Wanneer u deze websites bezoekt, raden wij u aan hun privacyverklaring aandachtig te lezen. Galère nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites of de praktijken van de eigenaar of operator van deze websites.

Klik hier om de privacyverklaring van BAM te lezen.
Klik hier om het cookiebeleid te lezen.